PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległy komendantowi wojewódzkiemu Policji.
Komendanta Powiatowego  Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
Komenda Powiatowa  Policji jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji realizuje zadania określone w ustawach.
Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Szczegółowo te kwestie reguluje zamieszczone poniżej Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.

Metryczka

Data publikacji 08.04.2009
Data modyfikacji 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Rosenbeiger
Osoba udostępniająca informację:
Marta Stefanowska KPP Środa Śląska
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry