SKARGI I WNIOSKI

1. PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG W KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

1. PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SKARG W KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 

„Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej można złożyć:

 

1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

ul. Św. Andrzeja 2

55-300 Środa Śląska

2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

- pod numerem (+48)71/396-75-00

3. Faxem – numer (+48)71/396-75-42

4. Pocztą internetową na adres e-mailowy : kpp@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl

 

W KPP w Środzie Śląskiej uprawnionymi do przyjmowania skarg są:

 

1. Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy od 15.30 do 17.00,

2. W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Śląskiej – Specjalista ds. Postępowań Administracyjnych Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

 

Rozmowy z interesantami przeprowadzane są zawsze w klimacie życzliwości i zrozumienia. W uzasadnionych przypadkach natychmiast podejmowane są interwencje oraz działania zmierzające do wyjaśnienia problemów nurtujących obywateli. Taka postawa funkcjonariuszy jest wyrazem otwartości Policji na problemy społeczeństwa.

Skargi załatwiane są w terminie określonym przez kodeks postępowania administracyjnego (art. 237 kpa).

Osoba wnosząca skargę jest każdorazowo pisemnie informowana o sposobie załatwienia sprawy. Takie zawiadomienie zawiera oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi będzie zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne.”

Metryczka

Data publikacji 14.12.2015
Data modyfikacji 05.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Rosenbeiger
Osoba udostępniająca informację:
Marta Stefanowska KPP Środa Śląska
Osoba modyfikująca informację:
asp. Marta Stefanowska
do góry