REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA - Rejestry, ewidencje, archiwa - Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

 

 

I. REJESTRY KANCELARYJNE

Na podstawie Decyzji nr 29/06 Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Śląskiej z dnia 17.08.2006 roku – w sprawie organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnej w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.

W Kancelarii Tajnej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej są prowadzone następujące rejestry kancelaryjne:

 

 1. DZIENNIKI KORESPONDENCJI

 2. DZIENNIK PODAWCZY

 3. REJESTR DZIENNIKÓW I KSIĄŻEK EWIDENCYJNYCH I TECZEK DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH

 4. KSIĄŻKA DORĘCZEŃ PRZESYŁEK MIEJSCOWYCH

 5. REJESTR AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH

 6. REJESTR ZAŚWIADCZEŃ O ODBYCIU PRZESZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 7. REJESTR WYDANYCH POŚWIADCZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 8. REJESTR ODMÓW WYDANIA POŚWIADCZEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 9. WYKAZY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

 10. PLANY EWAKUACJI I PLANY OCHRONY OBIEKTÓW

 11. DZIENNIK EWIDENCJI WYDANYCH MATERIAŁÓW KANCELARYJNYCH (DEWMK)

 12. REJESTR PAKOWANIA DOKUMENTÓW NIEJAWNYCH

 13. SEGREGATORY ZE SPISAMI SPRAW

 14. WYKAZY INSTYTUCJI CYWILNYCH ORAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU I NADAWANIA KORESPONDENCJI TAJNEJ

 15. WYKAZY DO POCZTY SPECJALNEJ

 16. DZIENNIK PRZEPISÓW

 17. KSIĄŻKA EWIDENCJI PIECZĘCI I STEMPLI ORAZ PROTOKOŁYII. SKŁADNICA AKT W KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Składnica Akt w KPP w Środzie Śląskiej nadzoruje i koordynuje działalność archiwalną, gromadzi, przechowuje i opracowuje zasób archiwalny Komendy.

Dokumenty mogą być udostępniane do celów służbowych, publicystycznych oraz naukowo - badawczych, po spełnieniu określonych wymogów tj. w celu uzyskania wglądu do akt archiwalnych należy złożyć pisemny wniosek i otrzymać zgodę.

Podstawą prawną działania Składnicy Akt jest Zarządzenie 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji .

SKŁADNICA AKT W KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PROWADZI NASTĘPUJĄCE REJESTRY KANCELARYJNE:

 

 1. rejestry spisów zdawczo - odbiorczych akt przekazanych

 2. zbiory spisów akt przekazanych i aneksów do spisów tj.:


 

  1. zbiór spisów akt kat. "A"

  2. zbiór spisów akt kat. "B"

  3. zbiór spisów akt kat. "BC"


 

 1. spis akt brakowanych kat. "B" i "BE"

 2. spis akt brakowanych kat. "BC"

 3. zbiór protokołów brakowania akt kat. "BE" i "B"

 4. zbiór protokołów brakowania akt kat. "BC"

 5. ewidencja akt wypożyczających tj.: księga ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta

 6. jednolity rzeczowy wykaz akt policji.

 7. ewidencja akt zagubionych

 

Metryczka

Data publikacji 08.04.2009
Data modyfikacji 14.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Szmit
Osoba udostępniająca informację:
Marta Stefanowska KPP Środa Śląska
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry